Üldtingimused

Kehtib alates 28.02.2021                                               

  1. MÕISTED

Digitoode – väljaanne, mille sisu on võimalik jälgida kõikides digitaalsetes kanalites: tavaarvutis, tahvelarvutis ja mobiiltelefonis.

TreatisaArt OÜ – äriühing , osaühing TreatisArt registrikood 11788899, asukoht Siili 21-1/21, Tallinn, Eesti

TreatisArt OÜ Konto – kasutajakonto Koduleht treatisart.ee  “Tervis” artiklite jaoks.

Kasutaja – treatisart.ee veebikeskkonna kasutaja.

Pool – TreatisART OÜ või tellija/kasutaja, koos nimetatud pooled.

Tellija – eraisik või juriidiline isik, kellel on TreatisArt OÜ  https://treatisart.ee/ kasutaja konto.

Tellimus –TreatisArt OÜ ja tellija vahel sõlmitud ostu-müügileping.

Väljaandja – väljaannet kirjastav äriühing.

Väljaanne – perioodiliselt uuenev ja sisse logimise alusel juurde pääsetav digitoode.

Üldtingimused – käesolevad tingimused veebilehe kasutamiseks.

  1. ÜLDTINGIMUSTE KEHTIVUS JA MUUTMISE KORD

2.1. Üldtingimused kehtivad kõikidele kasutajatele.

2.2. TreatisArt OÜ-l on õigus üldtingimusi ühepoolselt muuta järgmistel tingimustel:

2.2.1. muudatus on tingitud valdkonna sisulisest või tehnilisest arengust;

2.2.2. muudatus on tingitud seaduse või muu õigusliku olukorra muutusest.

2.3. Üldtingimuste muudatusest teavitab TreatisArt OÜ tellijat ette vähemalt üks (1) kuu enne muudatuste jõustumist.

2.4. TreatisArt OÜ teavitab tellijat üldtingimuste muudatusest kodulehel.

2.5. Kui tellija ei ole nõus üldtingimuste muutmisega, on tal võimalus ühe (1) kuu jooksul alates muudatuse avaldamisest lepinguline suhe TreatisArt OÜ -le üles öelda. Kui tellija ei avalda ühe (1) kuu jooksul tahet leping lõpetada, loetakse ta muudetud üldtingimustega nõustunuks.

  1. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

Tellija õigused

3.1. Tellijal on õigus saada artikleid vastavalt tasutud tellimusele.

3.2. Tellijal on õigus tellida artikleid väljaandja määratud hinnaga ja vastavalt üldtingimustele.

3.3. Tellijal on õigus esitada väljaannet puudutavad pretensioonid väljaandjale aadressil: treatisart@gmail.com kahe kuu jooksul arvates pretensiooni alusest teada saamisest.

3.4. Kui väljaandja ei lahenda tellija pretensioone mõistliku aja jooksul, võib tellija pöörduda tarbijakaitseametisse.

3.5. Tellijal on õigus tellimus lõpetada. Tellimuse lõpetamisel on tellijal õigus nõuda tagasi tellimuse maksumus alates konto tegemise kuupäevast kuni kaks kuud..

3.5.3. Tagasimakseid ei tehta sularahas. Konto lõpetamise korral kannab väljaandja väljamaksmisele kuuluva summa tellija kirjalikus avalduses näidatud pangakontole kümne (10) tööpäeva jooksul. Maha arvestatud  makstava panga teenustasu. Näit: Swedpank teenustasu 16 senti on maha arvestatud teenuse summast 2€.

3.5.4. Kodulehe töötamise lõpetamise korral summat tagasi ei maksta. Kodulehe töötamise lõpetamine teatatakse ette 2 kuud enne lõpetamist olenevalt asjaoludest.

Tellija kohustused

3.7. Konto vormistamisel on tellija kohustatud esitama konto teostamiseks vajalikud andmed.

3.8. Juhul, kui tellija esitatud andmed on valed ja/või mittetäielikud, ei vastuta väljaandja tellimuse mittenõuetekohase täitmise eest.

.3.12. Tellija tasub tellimuse eest  ja täielikult vastavalt tellija valitud makseviisile. Vastasel juhul ei saa väljaandja garanteerida tellimuse nõuetekohast täitmist.

3.13. Konto vormistamisega kinnitab tellija, et on üldtingimustega nõus ning kohustub neid täitma.

3.14. Kasutajal on õigus kasutada digitoote (infotoote) tarbimisel üksnes isiklikku kasutajanime ja parooli. Kasutajanime ja parooli edasiandmine teisele isikule on keelatud.

Väljaandja õigused

3.15. Väljaandjal on õigus kehtestada väljaande tellimuse hind ja muud tellimistingimused.

3.16. Väljaandjal on õigus peatada või lõpetada väljaande osaline või täielik avaldamine. Soovituslikult teavitab väljaandja tellijat sellest seitse (7) päeva enne jõustumist. Juhul kui väljaandja otsustab peatada või lõpetada väljaande avaldamise summat tagasi ei maksta.

3.17. Juhul, kui tellija ei täida üldtingimustes sätestatud kohustusi, ei garanteeri väljaandja tellimuse täitmist.

3.18. Väljaandjal on õigus nõuda tellijalt üldtingimustes sätestatud nõuete täitmist. Kui tellija ei täida nõudeid neljateist (14) päeva jooksul, on väljaandjal õigus konto kustutada

. 3.19. Väljaandjal on õigus konto kustutada kui TreatisArt elektronposti andmeid kuritarvitatakse või ka sisse häkkimise korral kodulehele.

Väljaandja kohustused

3.20. Juhul, kui tellija täidab kõiki üldtingimustes sätestatud kohustusi nõuetekohaselt, garanteerib väljaandja tellimuse täitmise.

3.21. Väljaandja kohustub vastu võtma ja dokumenteerima kõik tellija tellimuse täitmisega seotud pretensioonid.

3.22. Väljaandja kohustub tellija pretensiooni lahendama juhul, kui pretensiooni põhjused ei sõltu tellijast. Kui pretensiooni põhjuse on tekitanud tellija, peab tellija selle kohe kõrvaldama.

3.23. Juhul, kui tellija ei saa pidevalt või aeg-ajalt väljaannet ning on omalt poolt täitnud kõik üldtingimustes sätestatud kohustused on väljaandja kohustatud selgitama olukorda. (Tõrked serveris, kodulehe uuendamine).

3.24. Juhul, kui tellija ei saa temast mitteolenevatel põhjustel digitooteid tarbida, kohustub väljaandja leidma viisi, kuidas tellijale saamata jäänud teenus kompenseerida. Tagantjärele saamata jäänud teenust ei hüvitata.

  1. REKLAAMIVABASTUS

5.1. Kui kasutaja on lisanud palve treatisart.ee sisuga tutvumiseks reklaamivabalt, siis on tal võimalik  sisu lugeda reklaamivabalt, mis tähendab seda, et kasutatavas versioonis ei ole nähtavad nende isikute reklaamid, kes on reklaami ostmiseks TreatisArt OÜ- ga lepingulistes suhetes.

5.2. Juhul kui TreatisArt OÜ kuvab oma keskkonnas kolmandate isikute sisu, siis selles sisalduvale reklaamile reklaamivabastus ei laiene.

6.AUTORIÕIGUSED

6.1. Väljaannetes avaldatud materjalid (artiklid, pildid, videod, kujundus jms) on kaitstud autoriõigustega ja kuuluvad TratisArt OÜ-le või vastavale litsentsiandjale. Kasutaja ei või väljaannetes avaldatud materjale kopeerida, reprodutseerida, avaldada ega muul viisil kasutada, välja arvatud isiklikul mitteärilisel otstarbel. Väljaannetes avaldatud materjalide refereerimine on lubatud vaid üldtingimustes kirjeldatud viisil. Igasugune muu väljaannetes avaldatud materjalide kasutamine vajab TreatisArt OÜ eelnevat kirjalikku nõusolekut.

Materjalide refereerimine

6.2. Väljaannetes avaldatud materjale võib refereerida ühe lause ulatuses, sealjuures ei tohi refereeritav lause olla pikem kui originaalartikli esimene lause. Reegel kehtib sellisena, kuni pole tehtud muid kokkuleppeid. Reegel kehtib ka juhul, kui refereeritakse väljaande artikli refereeringut mõnes muus väljaandes.

6.3. Kui väljaannetes avaldatud materjali on refereeritud suuremas mahus, on TreatisaArt OÜ õigus küsida selle eest tasu järgnevalt:

6.3.1. 200 € ühekordse kooskõlastamata materjali kasutamise eest;

6.3.2. 320 € korduva (kaks või enam) kooskõlastamata materjalide igakordse kasutamise eest.

6.4. Kus tahes meedias (internetis, paberväljaannetes, raadios, televisioonis jne) refereerides tuleb alati nimetada väljaannet kui allikat. Internetis refereerimisel tuleb peale allika nimetamise avaldada refereeringu juures link originaalartiklile.

Materjalide kopeerimine ja levitamine

6.5. Väljaandes avaldatud materjalide kopeerimine ja levitamine on ilma TreatisArt OÜ eelneva nõusolekuta keelatud.

6.6. Materjalid, mille on kasutaja loonud või salvestanud TreatisArt OÜ hallatavates portaalides, nende materjalide kasutamise luba tuleb küsida kasutajalt.

  1. TREATISART OÜ JUURDEPÄÄS KASUTAJA KAAMERA JA FOTODE RAKENDUSTELE NING ASUKOHAANDMETELE

7.1. TreatisArt OÜ teenuste hulka võib kuuluda rakendusi, mille kasutamiseks on vaja juurdepääsu kasutaja nutiseadme fotodele ja/või kaamerale. Juurdepääsu on vaja näiteks selleks, et kasutaja saaks TreatisArt OÜ- le oma seadmest foto saata. Ligipääsu lubamist saab kasutaja hallata oma nutiseadmest, muutes rakenduse seadeid. Juurdepääsu lubamise korral töödeldakse fotodel olevaid isikuandmeid kasutaja nõusoleku alusel ning kasutaja võib rakenduse kasutamisest igal ajal loobuda. Kasutaja on iga rakendust alla laadides kohustatud tutvuma rakenduse sätetega ning nendega soovi korral nõustuma.

7.3. Fotode, kaamerarakenduste ja asukohaandmete töötlemine toimub kasutaja nõusoleku alusel ning rakenduste allalaadimist tõlgendatakse nõusoleku andmisena.

 

  1. TreatisArt OÜ ANDMEKAITSETINGIMUSED JA KÜPSISTE KASUTAMISE PÕHIMÕTTED

8.1. TreatisArt OÜ andmekaitsetingimused asuvad TreatisArt OÜ https://treatisart.ee/uldtingimused-2/

Be happy!